Geodetické práce

Z geodetický prací se zabýváme především tvorbou geometrických plánů, vytyčováním pozemků, vytyčováním staveb průmyslových objektů, rodiných domů a garáží.

Dále provádíme vytyčování inženýrských sítí a zaměření jejich skutečného provedení.

V neposlední řadě také vyhotovujeme zaměření polohopisu, výškopisu a zaměření skutečného provedení staveb.

Geometrické plány

slouží jako podklad pro zápis staveb, rozestavěných staveb, rozdělení pozemku, zpřesnení vlastnické hranice a vyznačení věcného břemene k části pozemku do katastru nemovitostí.

Geometrický plán vzniká výhradně zaměřením reálného, nebo navrhovaného stavu v terénu. Jeho nedílnou součástí musí být ověření správnosti katastrálním úřadem.

Geometrický plán pro vyznačení stavby

Geometrický plán pro vyznačení stavby se vyhotovuje u novostaveb jako podklad ke kolaudačnímu řízení a následnému zápisu do katastru nemovitostí.

Geometrický plán pro vyznačení rozestavěné budovy

Geometrický plán pro vyznačení rozestavěné budovy se vyhotovuje jako podklad pro zápis rozestavěné stavby do katastru nemovitostí. Tento zápis nejčasteji slouží pro vklad zástavního práva do katastru nemovitostí.

Geometrický plán pro vyznačení změny vnějšího obvodu budovy

Geometrický plán pro vyznačení změny vnějšího obvodu budovy se vyhotovuje jako podklad ke kolaudaci přístaveb ke stávajícím stavbám, kdy přístavba mění půdorys stávající stavby.

Geometrický plán pro rozdělení pozemku

Geometrický plán pro rozdělení pozemku je podkladem ke koupi, darování, či zástavě části stávající nemovitosti.

Geometrický plán pro zpřesnění vlastnické hranice v terénu

Geometrický plán pro zpřesnění vlastnické hranice v terénu slouží jako podklad pro zápis vlastníky v terénu zpřesněné hranice pozemků. Lze jím předejít případným budoucím sporům o průběh vlastnické hranice v terénu. Jeho nedílnou součástí musí být písemně doložená shoda vlastníku na průběhu zpřesňované hranice.

Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene

Geometrický plán pro vyznačení věcného břemene slouží pro zápis věcného břemene k části pozemku. Spolu s dohodou o zřízení věcného břemene se trtvale zapisuje do katastru nemovitostí.

Vytyčování pozemků

Vytyčení pozemku v terénu se provádí na základě dat získaných z katastru nemovitostí. Přesnost vytyčení pozemku je proto závislá na těchto podkladech.

U vytyčení pozemku není nutná shoda vlastníků na vytyčené hranici v terénu. Tato skutečnost se však eviduje v katastru nemovitostí.

Vytyčování staveb

Vytyčování staveb provádíme na základě projektové dokumentace a to v podobě papírové, či digitální. Pro správné osazení stavby v terénu je nutné mít pozemek vytyčen.

Zaměření výškopisu a polohopisu

Zaměření výškopisu a polohopisu slouží nejčasteji jako podklad pro projektování staveb a jejich umístění v terénu. Může také sloužit jako technická účelová mapa.

Výškopis a polohopis

Zaměření skutečného provedení inženýrských sítí

Zaměření skutečného provedení inženýrských sítí (plynovod, vodovod, kanalizace, sdělovací vedení, elektrické vedení) od přípojky po nové distribuční soustavy.